O działaniach w ramach CSR

CSR jako rodzaj samoregulacji biznesowej

Można powiedzieć, iż CSR stanowi rodzaj samoregulacji biznesowej, której celem jest bycie odpowiedzialnym społecznie.

To zobowiązanie organizacji do odpowiedzialnego i zgodnego z oczekiwaniami społeczeństwa zarządzania społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi skutkami prowadzonej działalności.

W praktyce działania te odnoszą się do praktyk, programów i polityk podejmowanych przez organizacje, które mają na celu wywieranie pozytywnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. W takim odniesieniu CSR postrzegany jest jako imperatyw moralny, opierający się na zasadzie dobrowolności społecznej, w tym też środowiskowej zamiast wymaganej czy wymuszonej przez prawo.

Organizacje podejmują działania społecznie odpowiedzialne w następujących obszarach:

  • Ekonomicznym, odnoszącym się do bezpośrednich i pośrednich wyników finansowych organizacji,
  • Środowiskowym, dotyczącym wpływu działalności na naturalne ekosystemy,
  • Społecznym, obejmującym zagadnienia związane z jakością życia pracowników, lokalnych społeczności i przyszłych pokoleń,
  • Ładu korporacyjnego, dotyczącego relacji między interesariuszami organizacji.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Należy podkreślić, iż nie ma jednego „właściwego” sposobu, w jaki firmy mogą praktykować CSR. Wiele korporacyjnych inicjatyw CSR ma na celu pozytywny wkład w społeczeństwo, gospodarkę lub środowisko.

Strategia CSR Zakładu Gospodarki Mieszkalnej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie zawiera wskazania dotyczące dalszego rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych.

Stworzony przez nas dokument opisujący strategię CSR, zawiera nie tylko obszary i kierunki podejmowanych działań, ale też podstawę do realizacji dalszych celów.

Wszelkie podejmowane przez Spółkę inicjatywy CSR będą mogły być poddawane stałej ewaluacji oraz modyfikowane w razie potrzeby.

Nasz obszar działań w ramach
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Do głównych obszarów naszych działań w ramach
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
należą poprawienie jakości i komfortu życia, tworzenie miejsc pracy oraz szerzenie świadomości ekologicznej.